Издавани Дипломи от Дълголетие

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейски съюз.

Държавно удостоверение образец № 3-37

за обучение по част от професия, валидно за упражняване на професии в целият европейски съюз и в много страни не-членки на ЕС. Издава се след успешно завършване на курс за професионално обучение, за част от професията и положен изпит, например:

1. След завършване на един модул (един предмет) от дадена професия
2. След завършване на обучение по част от предмет или модул

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите във ЕС!

Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация. Документът се изработва в рамките на четиринадесет дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.

удостоверение за професионална квалификация

Държавно свидетелство образец № 3-54

представлява най-висшата степен документ за всяка професия. За придобиване на степен на квалификация по професия. Този документ ви дава законно право да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите в България и останалите държави членки на ЕС!

Свидетелство за професионална квалификация  се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Документът се изработва в рамките на четиринадесет дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.

При кратки семинарни обучения се издава сертификат от Дълголетие

сертификати издвани от Дълголетие

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат.

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!

* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Дъжавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

Европейски паспорт на уменията – Европас

 

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език.

“Дълголетие” издава Europass документи, в следните професии:
– Козметика
– Класически и лечебен масаж
– Професионален грим
– Миглопластика
– Ламиниране на мигли
– Микроблейдинг и Перманентен грим
– СПА Мениджмънт
– Оформяне на вежди с конец
– Социален асистент
– Маникюрист-педикюрист
– Фризьорство

Europass приложението към държавна диплома е Европейски паспорт на уменията. Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс по Козметика, Класически и лечебен масаж, Професионален грим, Ламиниране на мигли, Микроблейдинг и Перманентен грим, СПА Мениджмънт, Оформяне на вежди с конец, Социален асистент, Маникюр, Фризьорство, може да получи съответното приложение към Дипломата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

• Какво представлява Europass приложението към свидетелство / удостоверение ?
Европейски паспорт на уменията е приложение към държавен документ, с описание на свидетелство или удостоверение за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна. Europass приложението към държавна диплома съдържа кратко описание на професионалните умения и областите на професионална дейност, благодарение на което предоставя обща информация за придобитите знания, умения и компетенции по съответната професия.

Приложението към дипломата предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса. Europass приложението не замества оригиналната диплома (свидетелство или удостоверение), но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на дипломата от компетентните органи. Europass приложението към дипломата представя съдържанието на свидетелството / удостоверението по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

• Какво не е ?
Europass приложението към дипломата не е:
o заместител на оригиналното свидетелство или удостоверение;
o автоматична система за гарантирано признаване.

• Може ли Europass приложението към дипломата да бъде полезно при търсене на работа в страни извън ЕС ?
Europass приложението помага на трети страни да разберат по-лесно придобитите от притежателите професионални компетентности. Това е особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Дълголетие има паво да издава Европас приложение единствено към Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация на курсисти, които са изкарали обучението си при нас.