Издавани Дипломи от ЦПО Дълголетие след завършен курс на обучение

 

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета. Описани са в Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са : Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци. Описните докуемтни може да разгледате и в сайта на НАПОО: тук 

Дипломите, които центърът е лицензиран да издава са документи-образци на МОНМ и представляват документи на народната просвета. За справка вижте кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия, а това са :

1. Държавно удостоверение образец № 3-37 – за обучение по част от професия, валидно за упражняване на професии в целият европейски съюз и в много страни не-членки на ЕС. Издава се след успешно положен изпит пред комисия и завършване на курс за професионално обучение за част от професията, например:

1. След завършване на един модул (един предмет) от дадена професия
2. След завършване на обучение по част от предмет или модул

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите във ЕС!

Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Документът се изработва в рамките на четиринадесет дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето. Образец на Удостоверението.

Удостоверение за професионална квалификация ДЪЛГОЛЕТИЕ

2. Държавно Свидетелство (Официална диплома на Народната просфета)

Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. За придобиване на степен на квалификация по професия. Този документ ви дава законно право да си откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите в България и останалите държави членки на ЕС!

Свидетелство за професионална квалификация  се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Документът се изработва в рамките на четиринадесет дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето. Образец на Свидетеслтвото: 

Свидетелство за професионална квалификация ДЪЛГОЛЕТИЕ

Право за издаване на Държавни дипломи

Според Закона за прафесионалното образование  – ЗПОО, единствените легитимни дипломи за завършен професионален курс, представляващи документи на Народната Просвета, са Държавно Удостоверение и Държавно Свидетелство. За справка, следва откъс от ЗПОО:

Извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение): 

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение. 

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 – с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2. Право за издаване на документи за професионална квалификация:

Чл. 39. (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

Курс по миглопластика

Европейски паспорт на уменията – Европас

 

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява вашите знания и умения , описани на съответния език.

Обучителен център “Дълголетие” е  сертифициран за издаване на документи Europass, в следните професии:
– Козметика
– Класически и лечебен масаж
– Професионален грим
– Миглопластика
– Ламиниране на мигли
– Микроблейдинг и Перманентен грим
– СПА Мениджмънт
– Оформяне на вежди с конец
– Социален асистент
– Маникюрист-педикюрист
– Фризьорство

Europass приложението към сертификат е Европейски паспорт на уменията. Център за професионално обучение Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс по Козметика, Класически и лечебен масаж, Професионален грим, Ламиниране на мигли, Микроблейдинг и Перманентен грим, СПА Мениджмънт, Оформяне на вежди с конец, Социален асистент, Маникюр, Фризьорство, може да получи съответното приложение към Дипломата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

• Какво представлява Europass приложението към сертификат?
Европейски паспорт на уменията приложението към сертификат е описание на сертификати за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна. Europass приложението към сертификат съдържа кратко описание на професионалните умения и областите на професионална дейност, благодарение на което предоставя обща информация за придобитите знания, умения и компетенции по съответната професия.

Приложението към сертификат предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса. Приложението към сертификат не замества оригиналния сертификат, но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на сертификата от компетентните органи. Europass приложението към сертификат представя съдържанието на сертификатите по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

• Какво не е?
Europass приложението към сертификат не е:
o заместител на оригиналния сертификат;
o автоматична система за гарантирано признаване.

• Може ли Europass приложението към сертификат да бъде полезно при търсене на работа в страни извън ЕС?
Europass приложението към сертификат помага на трети страни да разберат по-лесно придобитите от притежателите на професионални сертификати компетентности. Това е особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

ЦПО Дълголетие има паво да издава Европас приложение единствено към Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация на курсисти, които са изкарали обучението си при нас.