Признаване на документи, издадени от университети на чужди държави

НАЦИД

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър се извършва от Националния център за информация и документация НАЦИД

 

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

Признаването е в помощ на завършилите висшето си образование в чужбина и желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.

Порталът за електронни услуги и единната информационна система улесняват подаването на документи и проследяването на процедурата онлайн – НАЦИД

НАЦИД предоставя информация по запитвания на граждани и институции за академичния статут на чуждестранни висши училища и легитимността на издаваните от тях дипломи, нивото и характера на различни образователни степени и други актуални въпроси.

❗️❗️❗️ ДЪЛГОЛЕТИЕ не извърша признавания на дипломи от чужбина ❗️❗️❗️

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

Ако сте завършили висше образование в чужбина е необходимо, при записване в курс, да предоставите призната диплома – Удостоверение от НАЦИД за признаване на Вашата диплома в България.

Това е задължителен документ, за да може след като завършите обучението си да получите от Дълголетие държавна диплома (свидетелство или удостоверение) призната от Министерство на образованието и науката.

В противен случай не може да се запишете в професионално обучение, което завършва с получаване на държавно признато Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация.

Удостоверение за признаване на диплома за висше образование от чужбина се издава от НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ – НАЦИД 

Дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”, „МАГИСТЪР”, или без степен

 • издадени от образователни институции, признати от компетентен национален орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
 • придобити в съответствие със законодателството за висше образование на страната, в която е проведено обучението.

За да подлежи на академично признаване в България, Вашата диплома трябва да дава академични права в държавата, в която е издадена.

Не подлежат на признаване документи, които:

 • не дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;
 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;
 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.
Общата нормативна рамка е Наредбата за академично признаване, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.
Общата нормативна рамка е Наредбата за академично признаване, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.

 • Дипломата ми няма нужда от легализации и заверки – издадена е в страна по Лисабонската конвенция, страна членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Дипломата и дипломното приложение, с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъдат придружени с превод на български език като подписа на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от заявлението, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

 •  Дипломата ми е издадена в държава извън категория 3.1, с която България има подписан двустранен договор за правна помощ (т.нар. консулска заверка).

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ и в които има текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство.

В този случай необходимите документи (диплома за висше образование и приложение към дипломата) се нуждаят единствено от превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

 • Дипломата ми е издадена в държава извън категории 3.1 и 3.2, която е подписала Хагската конвенция (т.нар. апостил (APOSTILLE).

Информация за оторизираните да издават апостил органи във всяка държава можете да намерите на адрес: https://www.hcch.net/en/states/authorities

Документите (диплома за висше образование и приложение към дипломата) следва да бъдат заверени с апостил в държавата, в която са издадени. Други заверки от органи на тази държава не са необходими.

Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

 •  Дипломата ми е издадена в държава, която не е в нито една от горепосочените категории (легализация по общия ред)

В този случай документите се удостоверяват (легализират) по общия ред.

Общият ред за легализация в различните държави може да е различен в зависимост от структурата на официалните органи по местонахождение.

В общия случай последователността от заверки е следната

 1. Дипломата и приложението към дипломата се заверяват от министерството, агенцията или органа, отговарящ за висшето образование в съответната страна (заверка на подписа и служебното качество на ректора, подписал дипломата).
 2. Заверка от Консулски отдел при Министерство на външните работи на издаващата държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
 3. Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
  Когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство, щемпелът на Министерството на външните работи се удостоверява/легализира от посолството на тази държава в България. Подписът и заверките на Консулската служба на посолството трябва да бъдат заверени от българското Министерство на външните работи.
 4. Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

Всички въпроси, свързани с превода на документи и/или заверка на превода, са от компетенциите на Министерството на външните работи на Република България (МВнР на РБ).
Допълнителна информация можете да намерите на сайта на МВнР на РБ: www.mfa.bg

Гражданите, желаещи признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, представят във фронтофиса на НАЦИД следните документи:

 1. Попълнено по образец заявление за академично признаванеБланка на заявление
 2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Дипломата, трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” Ред за заверка и превод на дипломата виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежавате такова.
  Дипломното приложение с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” Ред за заверка и превод на дипломата виж в раздел 3. Какви заверки са необходими
 4. При подаване на заявлението лично заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани) и копие на документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои висши училища изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти във фронтофиса ще Ви консултират при подаване на заявлението.

В случай, на установено наличие на очевидни фактически грешки, допуснати в издаденото Удостоверение, заинтересованото лице може да подаде заявление за поправка на очевидна фактическа грешка.
Бланка на заявление – очевидна фактическа грешка

В случай, че издадено Удостоверение, бъде изгубено или унищожено, заинтересованото лице може да подаде заявление до изпълнителният директор на НАЦИД за издаване на дубликат.
Бланка на заявление – дубликат

Документите за академично признаване могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

5.1. Подаване на заявлението лично във фронтофиса на НАЦИД с документ за самоличност

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани).Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните с копието.

5.2. Подаване на заявлението, чрез упълномощено лице във фронтофиса на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние) ;
 • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай, че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

5.3. Подаване на заявлението по електронен път

В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Достъп до електронните услуги на НАЦИД

Приемат се само заявления, към които са приложени всички необходими документи.

6.1. Издаване на удостоверение за признаване

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование, или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Признаването в НАЦИД се удостоверява чрез издаването на удостоверение по образец, в което се вписват следните данни:

 • Името на заявителя, единния граждански номер, дата и място на раждане, гражданството;
 • Признатата образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
 • Наименование на чуждестранното висше училище и наименование на държавата, в която езавършено съответното висше образование;
 • Завършената специалност и степента на висшето образование, получена от съответното чуждестранно висше училище.

Удостоверението за признаване на придобито висше образование важи само на територията на Република България и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с трети страни.

Удостоверението не дава достъп до професии, за упражняването на които съществуват специални изисквания, определени със закон или с друг нормативен акт. За регулираните професии в България прочетете повече в раздел 2. Кой извършва признаване, стъпка 2.2.

Удостоверението е защитено от фалшификации със специфичен знак.

6.2. Отказ от признаване

Признаване се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

На отказ подлежат следните документи:

 • Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган, за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 • Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава, по местонахождение на висшето училище, за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.
 • Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

Примери за документи, които не се признават
Примери за нелегитимно обучение в България
Примери т.нар. „Фабрики за дипломи”

В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които да предприемете, за да получите признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.

Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.3. Прекратяване на процедурата

Процедурата по признаване на висше образование в НАЦИД се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • в случаите на непредставяне в двумесечен срок на изисканите допълнителни документи.

Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Нормативният период за обработка на документите и вземане на решение е до 2 месеца, считано от датата на представяне на всички необходими документи.В случаите, когато не са необходими допълнителни документи, срокът е около месец.В случаите, когато има неясни обстоятелства, се изисква допълнителна информация и/или документи от заявителя. Те трябва да бъдат представени не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщаването.Ако е необходимо, може да се изпрати искане за допълнителна информация до висшето училище, издало дипломата за висше образование, или до компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование.Някои висши училища изискват изрично Вашето съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти във фронтофиса ще Ви консултират при подаване на заявлението.

Процедурата по академично признаване в НАЦИД включва следните основни етапи:

 • Проверка на академичния статут на висшето училище, издало дипломата и на завършената програма за висше образование. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, провела обучението в случаите, когато е различна от висшето училище, издало дипломата.
 • Проверка на автентичността на документите.
 • В случай, че някоя от предходните проверки и проучвания са приключили с отрицателен отговор, процедурата не продължава, за което се изготвя писмен отговор до заявителя.
 • Оценяване на съответствието на данните от представената диплома и дипломно приложение с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. Това е същинското признаване и то се осъществява за дипломите, при които всички предходни проверки и проучвания са приключили положително.
 • Вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование и професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ да бъде призната или за прекратяване на процедурата.
 • Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на решение за прекратяване.

При вземане на крайното решение се отчитат в съвкупност следните показатели:

 • начин на приемане на студентите;
 • продължителност на обучението;
 • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 • резултатите от обучението, като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 • начин на дипломиране.

Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи.

Когато в документите не е посочена образователната степен, органът по признаване взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

Подробен модел на процедурата по признаване

Контактна информация

НАЦИД, Център за административно обслужване (фронтофис)
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

(+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

(+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

[email protected]

Публикации

Курс Фибробласт плазма лифтинг варна , с преподавател Александра Рупчева
Съкратен курс по Козметика