Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави за класовете от VІІ до ХII включително

Регионално управление на образованието

Признаване на дипломи от чужбина

процедура и необходими документи  за признаване на завършени период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави.

 

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период, клас, за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

Ако сте завършили на ниво средно образование в чужбина е необходимо, при записване в курс, да предоставите легализирана призната диплома – минимум Удостоверение за признат 10ти клас по българското законодателство или по-горен етап.

Това е задължителен документ, за да може след като завършите обучението си да получите Държавна диплома (свидетелство или удостоверение) призната от Министерство на образованието и науката.

В противен случай не може да се запишете в професионално обучение, което завършва с получаване на държавно признато Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация.

Заявлението за признаване на диплома за завършено средно образование се подава в РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО по местоживеене.

Административната процедура се казва : признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период, клас, за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен – в оригинал;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 7. Документ за платена държавна такса – в оригинал;
 8. При подаване на документите лицето представя  копия на документите по т. 2, 3 и 4 (заверени от лицето с текст „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверението или уверението.

При подаване на документите, лицето може да предостави копие на документа си за самоличност с цел коректно попълване на данните му в искания документ. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО в съответния град според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Подаване на документи

В РУО заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град за признаване на завършен период, клас или етап на училищно образование, степени на образование и/или професионална квалификация.
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО в съответния град. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи.

Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

В случай, че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на началника на РУО. За целта ученикът (родителят/настойникът) подава молба до началника на РУО, като посочва училището, в което желае ученикът да продължи обучението си.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – (с „Apostille“): Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат (с „Apostille“) от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Страни по Хагска конвенция

В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostille“, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерство на външните работи (МВнР) на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция: Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени начина:

 1. От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
 2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списък поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“). Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostille“. В същото време няма пречка, документите да бъдат снабдени с „Apostille“, въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен период, клас или етап на училищно образование, степен на образование и/или степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г. 

Такси, които се внасят за признаване: Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст –  16 г., като съгласно чл.4, ал.1 и 2 от Тарифата за таксите са, както следва:

 1. За признаване на документ за завършен период, клас или етап на училищно образование, издаден от училища на чужди държави – 25 лв.
 2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение – 35 лв. (вкл. и за издаване на документ за завършена степен на образование, които да послужат пред органите на КАТ).

Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието в съответния град.

В платежния документ следва да са вписани:

 • Трите имена на лицето, на което се признава завършен период, клас, етап или степен на образование.
 • Основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен/а в чуждата държава.

Държавната такса може да бъде платена и чрез ПОС терминал в деловодството на РУО. ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи, посредством дебитни или кредитни карти, издадени от банки в България. Банковите карти, които приема устройството са Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

Съгласно чл.61, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО, документите по признаването може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени:

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;

С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.

С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.

Публикации

Курс Ламиниране на мигли Перник, Венелина Иванова
курс по маникюр Пловдив, Курс за Маникюр, педикюр и ноктопластика в град Пловдив с преподавател Нели Велинова
Курс Ламиниране на вежди в град София Ана-Мария Бояджиева