ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Желаещият курсист попълва на място в офисите ни или изпраща документи по куриер (дистанционно записване):
1. Заявление за записване в курс
2. Декларация за личните данни
3. Анкета в началото на курса
4. Заявление за явяване на изпит
5. Подписва се на личен картон
6. Собственоръчно попълнен и подписан от курсиста образец на договора в 3 екземпляра

Курсиста предава следните документи:
1. Копие на Диплома за завършено средно или висше образование, но минимум удостоверение за завършен 10ти клас. (копието се заверява с вярно с оригинала и подпис на курсиста)
2. Медицински документ за това, че участието в съответния курс не му е противопоказно. Ако курсиста има ТЕЛК или решение ЛКК, трябва да го представи.

3. 4 бр. снимки формат за документи/диплома (3,5 х 4,5 см)

Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа

4. Носи си лична карта за справка на данните на курсиста (само за записване на място в офисите ни)

  • Офиси имаме в градовете Варна и Велико Търново.
  • Дистанционното записване става, чрез изпращане на имейл бланки и указания за попълване, Вие ги попълвате и ни ги връщате по куриер до офис на до:
    • офис на ЕКОНТ Варна – Левски до поискване
    • Получател: фирма с ЕИК 204928742
    • Адрес: офис Еконт Варна Левски, който се намира на адрес ул. Васил Ставрев 2
  • За повече информация за процеса на записване се свържете на тел.: 0894 822 441 или 0899 982 561

Основни стъпки за записване в курс за обучение / запазване на място

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да се свържете с нас на, за да уточните наличието на свободни места и насрочени дати за започване на желаният курс.
Велико Търново – 0879 894 985
Варна, София и Бургас – 0894 822 441 или 0899 982 561
Банско, Пловдив и Шумен – 0988 862 070

2. Да се свържете с преподавателят, при когото бихте искали да се обучите. Препоръчително е да направите лична среща с преподавателя, в салона където ще се проведе обучението.

3. Да подготвите всички необходими документи за записване. Ако живеете в чужбина, процедурата се извършва дистанционно – по електронен път изпращате изисканите документи на [email protected]

4. Да се свържете с центъра във връзка с изготвянето на Договор за обучение. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса и урежда въпросите свързани с учебния план, хорариума и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса и др.
Велико Търново – 0879 894 985
Варна, София и Бургас – 0894 822 441 или 0899 982 561
Банско, Пловдив и Шумен – 0988 862 070

ВАЖНО: Курс за професионална квалификация не започва, докато не сте сключили договор за обучение с “Дълголетие”.

5. Да се попълни пакета от документи предоставен от Обучителния център, заедно с документите необходими за записване.
гр. Варна:  ул. Евлоги Георгиев 39А
гр. Велико Търново: ул. България 2

6. Да се заплати таксата на обучение по банков път или в брой на място в офиса. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса.

Може да платите от банката, в която имате сметка, всяка друга банка, офис на изипей или еконт.

Разплащателна сметка в лева:

Получател: АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ
IBAN: BG83INTF40015028345558
BIC: INTFBGSF или BGUSBGSF
основание за плащане: Проф. обучение по дог. (№ и дата на договор имате след подписването му от страна на Дълголетие)

Да не се съкращава ИМЕТО НА ФИРМАТА ПОЛУЧАТЕЛ!

Форма за контакти:

Ако имате въпроси относно курса, попълнете нашата контакта форма и координатор обучения ще се свърже с вас и ще ви обясни персонално всичко, което ви интересува.

Информация за тези, на които им се налага да си заявят от училище Удостоверение за завършен 10ти клас

Когато не сте завършили Вашето средно образование е нужно да имате минимум завършен 10ти клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен 10ти клас по образец на МОН.

Това се изисква от Закона за професионално образование и обучение. В чл. 8., ал. 4, т. 2 са записано минималното входящо образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация по част от професия:

а) завършено основно образование – за начално професионално обучение за ученици;

б) завършен първи гимназиален етап – за начално професионално обучение за ученици по допълнителен държавен план-прием;

в) завършен първи гимназиален етап и придобита първа степен на професионална квалификация за продължаващо професионално обучение за ученици по допълнителен държавен план-прием;

г) завършен XI клас и придобита първа степен на професионална квалификация – за ученици;

д) завършен първи гимназиален етап – за начално професионално обучение за лица, навършили 16 години;

Подавате писмено заявление за издаване на Удостоверение за завършен 10ти клас до Директора на училището, в което сте завършили. Издават Ви документа в срок от 14 след подаване на заявлението.

Може да използвате този образец на заявление за издаване на Удостоверение за завършен 10ти класизтегли от тук

При издаване на документите се прилагат:
● Закон за народната просвета
● Закон за предучилищното и училищното образование
● Закон за професионалното образование и обучение
● Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
● Съответните приложими ДОС

В Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, в чл. 31.  за описани видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити и сроковете за издаване на документите за децата и учениците.

Вид документ: Удостоверение за завършен клас
Ном. номер: 3-103
Издаващи институции: училища
Предназначение на документа и права, които предоставя: удостоверява завършен клас; дава право на учениците със СОП за продължаване на обучението в VIII / XI клас и за професионално обучение
Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити: форма на обучение; резултати от обучението
Подпис, печат: директор, печат
Формат за издаване, защита: хартия с воден знак (ХВЗ)
Срок на издаване до: 7 дни от края на втория учебен срок/датата на протокола за резултатите от изпит за промяна на
оценка или 14 дни от датата на заявяване.

Удостоверението за завършен 10ти клас се издава на бланка от МОН, то не е в свободен текст, не е справка, не е служебна бележка, не може да представите бележник или друг документ, който да го замести, дори да има думата „удостоверение“ записана в заглавието му.

Образец-на-удостоверение-за-завършен-10-ти-клас-