Изисквания към кандидатите за обучение

 

 • Навършени 16 години
 • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас за част от професия /за придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко 10ти клас, за III степен – средно образование/
 • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност /удостоверява се с медицинско свидетелство за работа или заверена здравна книжка/
 • Интервю за прием

Записване в курс за обучение / Запазване, резервиране на място

 

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе /“Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение“/.

2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в центъра и интервю. Ако сте от друг град или живеете в чужбина, процедурата се извършва дистанционно – по електронен път изпращате изисканите документи на office@dalgoletiebg.com

3. Да се свържете с центъра във връзка с изготвянето на Договор за обучение. Договорът за обучение служи като гаранция за внесената такса и урежда въпросите свързани с учебния план, хорариума и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса и др.

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение

 

 • Заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /на място или по e-mail/

 • Копие от диплома за завършено средно или висше образование или клас от средното образование
 • Копие на Документ за самоличност

 • Медицинско свидетелство или здравна книжка, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата 

 • Четири актуални снимки

 • Попълнен „Личен картон“ по образец на МОН /на място или по e-mail/

 • Договор за обучение /сключен между обучителния център и обучаемият за съответния курс – на място или по e-mail/

Документи, които трябва да подготвите

Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години:

 1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО входящото минимално образователно равнище е:

– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програмаБ) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);

– за лица, навършили 16 години – завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението една година(рамкова програма Б) или завършено основно образование (рамкова програма Е).

2. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Mаникюрист-педикюрист“ входящото минимално образователно равнище е:

– за ученици – завършен седми клас при срок на обучение 5 години или завършено основно образование при срок на обучение 4 години (рамкова програма В);

– за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова програма Е).