По-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация

КАКВО Е “ВАЛИДИРАНЕ”?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.

По този начин може да получите документ за професия или специалност (Свидетелство или Удостоверение за част от професия), на основание на Наредба №2 от 13.11.2014г., Указания за провеждане на процеса валидиране в Център за професионално обучение на НАПОО и Правилника на ЦПО към Академия за професионални обучения ЕООД.

Валидиране / Козметика / Фризьорство / Маникюр / Миглопластика/ Професионален грим

Какво представлява валидирането като процес?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.

В ежедневната си дейност придобивате нов житейски и социален опит, нови знания, практически умения и компетентности, за които обикновено нямате предварителна подготовка. За да ги удостоверите, Ви е необходим документ.

Подход, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от работата ви, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и в нови, различни професионални области.

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между:

 • придобитите чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности и
 • държавните образователни стандарти (ДОС) за професията.

Процесът по валидиране протича в следните три основни стъпки:

 1. Установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности.
 2. Провеждане на допълнително обучение, ако е необходимо.
 3. Провеждане на Държавен изпит и издаване на Свидетелство или Удостоверение при валидиране на част от професия.

По кои професии може да се валидирате при нас?

Академия за професионални обучения ЕООД провежда валидиране въз основа на Лиценз № 2018121455 / 05.11.2018 по следните професии и специалности:

Професия Специалност/специалности
1. 815020 Козметик 8150201 Козметика
2. 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство
з. 815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика
з. 762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни
Начуи повече за валидиране на Социален асистент
Модул Част от Професия/ Специалност
1. Миглопластика 815020 Козметик  8150201 Козметика
2. Професионален грим 815020 Козметик  8150201 Козметика
Модул Част от Професия/ Специалност
1. Масаж 815020 Козметик  8150201 Козметика
2. Микропигментация 815020 Козметик  8150201 Козметика
2. Микроблейдинг 815020 Козметик  8150201 Козметика

Какво трябва да направите, за да започнете?

Попълване на Онлайн Анкета
 1. Попълвате Анкета, с начална информация, за да се запознаем с вашият опит и образование.
Предоставяне на документи

2. Предоставяте доказателствени документи за вашият професионален опит и образование.

Сключване на договор

3. Сключваме договор за провеждане на процедурата по валидиране и заплащате съответната такса.

Тест за компетентност
 1. При необходимост решавате тестове и/или се провежда допълнително обучение по практика, с което ви се признават знания и умения нужни за валидирането.
Явяване на държавен изпит
 1. Яявявате се на квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от професията, по която искате да се валидирате.
Получаване на държавен документ
 1. Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация/Удостоверение. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ
НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Първоначално кандидатът за валидиране попълва онлайн Анкета, с която получаваме основна информация за вашият професионален опит. 

На следващ етап, след като получите одобрение на база подадената първоначална информация, подавате Заявление по образец, за избраната професия и специалност.
За извършване на процедура по валидиране се сключва договор между ЦПО и лицето-заявител, в който се уреждат правата и задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване.

За повече информация относно валидирането можете да се свържете с нас на следният тел. 0988 862 070

Кой има право да валидира знания, умения и компетентности ?

Всеки, който е навършил 16 години и завършено основно образование, без значение дали учи, работи или е безработен.

 • лица с продължителен трудов опит и трудов стаж, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация.

Колко струва ?

Цената се определя в зависимост от това дали се налага допълнителна подготовка на кандидата, по теория и практика, по съответната професия или част от професия, или представените от него документи са достатъчни за явяване на изпит по теория и практика.

В цената е включена документацията и обработката ѝ, изготвянето на портфолио и индивидуален план, изготвяне и проверка на тестовете, провеждане на консултации при необходимост, както и организацията и провеждането на присъствените държавни изпити по теория и практика, оценка на знанията от комисията, издаването на документ.

Колко продължава процедурата на валидирането ?

Продължителността на валидирането зависи от това:

 • какво ще валидирате – само един резултат от учене, част от професия, специалност и пр.
 • колко убедителни са представените от Вас доказателства и имат ли те връзка със заявената за валидиране професионална квалификация?
 • до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране и личната мотивация да подготвите и предадете в кратки срокове своите документи.

Какви документи се издават в края на процедурата?

Свидетелство за валидиране на знания

СВИДЕТЕЛСТВО за валидиране на професионална квалификация

Документът се издава на български език с валидност в Европейски съюз (след превод и легализация).

Издава се за Професия Специалност/специалности:

 • 815020 Козметик 8150201 Козметика
 • 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство
 • 815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика

Необходими документи за валидиране

 1. Заявление от кандидата за валидиране.
 2. Доказателства за придобити професионални знания и умения ( дипломи, удостоверения, уверения, трудова книжка, договори, сертификати, длъжностни характеристики и др. ).
 • трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка служебна книжка, осигурителна книжка
 • документ за образователно равнище
 • атестации
 • референции
 • свидетелства
 • удостоверения от предишни професионални обучения
 • артефакти
 • снимки на артефакти и др.

Подробна информация за условията на прием, текущите курсове, вариантите за самостоятелно обучение и валидиране на компетентности може да получите като се свържете с нас.

При одобрение на Вашето заявление от Вас ще се очаква да представите в оригинал следните допълнителни документи:

 • документ за самоличност (копие и оригинал)
 • удостоверение за завършено средно образование (копие и оригинал)
 • медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна
 • оригинали на документите, приложени в цифров вид към заявлението (при подаване онлайн)
 • четири броя снимки за документи — матови, цветни
 • документ за платена такса (авизо за банков превод)

За повече информация относно валидирането можете да се свържете с нас на следният тел. 0988 862 070

Удостоверение за валидиране на знания

УДОСТОВЕРЕНИЕ за валидиране на професионална квалификация по част от професия

Документът се издава на български език с валидност в Европейски съюз (след превод и легализация).

Издава се за:

 • Модул Миглопластика
 • Модул Професионален грим
01Онлайн Анкета
Първоначална информация за професионален опит и знания.
03Договор
Предоставаш доказателства за професионален опит и квалификации.
02Подготви се за изпит
При необходимост решаваш допълнителни тестове.
04Изпит
Явяване на държавен изпит по теория и практика.
валидиране на знания

Модерна платформа с богата информация

Онлайн теоретична самоподготовка по специалностите „Козметика“, „Фризьорство“, “Маникюр, педикюр и ноктопластика“.

При необходимост кандидатът се явява на тест – теоретико-практическо изпитване, с което му се признават подкомпетенциите от ДОС, които не са били признати на база представените от него доказателствени документи.

Кандидатът задължително трябва да премине успешно това изпитване, за да получи право да се яви на финалните изпити по теория и практика на професията/частта от професията

Източници на информация:

 • Закон за професионалното образование и обучение – Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
 • Наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене
 • Указания за провеждане на процеса валидиране в център за професионално обучение /ЦПО/ от НАПОО