covid 19 проект

Академия за професионални обучения ЕООД е бенефициент на фианасиране осигурено чрез проект  BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Проекта е на обща стойност: 16 701.46 лв. Той стартира на 12.03.2021 г. и е планиран да приключи на 12.06.2021г.

Цел на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Глобалното разпространение на пандемията COVID-19 и въведените ограничителни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб. При настоящата безпрецедентна ситуация, при която много от държавите в света се борят с всички налични ресурси за ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19, измеренията на кризата за световната и в частност за европейската икономика все още не могат да бъдат оценени и прогнозирани.

България, като малка и отворена икономика, не може да остане изолирана от протичащите процеси в големите икономики на еврозоната, които формират значителна част от стокообмена на страната. Очакваният спад на световната и най-вече на европейската икономика, водят до намаляване на износа на стоки и услуги.

С настъпването на есента в Европа пандемията се засили, а причините са ясни: по-благоприятното за респираторните вируси време, краят на отпуските и връщането на хората на работа, където помещенията все по-често вече са затворени, стартът на учебната година, неспазването на мерките – в различна степен, в различните страни. Големи икономики като Испания и Франция вече отчитат огромен ръст на разпространението на вируса и въведоха сравнително тежки мерки – включително карантина в Мадрид, затваряне на заведения в Париж, Брюксел и т.н., а това буди тревоги от задълбочаване на рецесията в Европа. В България също се наблюдава висок ръст на заболеваемост, в резултат на което бе взето решение за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна като за целта са издадени Заповеди с № № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г., РД-01-718/18.12.2020 г., РД-01-20/15.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването (ЗМЗ) за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Тези мерки включват преустановяване на посещение например на: фитнес центровете и залите за групови занимания към тях, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма и др.

Безпрецедентната обстановка изисква своевременно предприемане на мерки, чрез които да се окаже адекватна подкрепа на засегнатите икономически субекти. Посоченото ще допринесе за по-пълно съответствие на мерките за справяне с актуалните предизвикателства, пред които са изправени предприятията в условията на COVID-19 и ще позволи ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за предприятията. В тази връзка, настоящата процедура е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни противоепидемични мерки със Заповеди с № № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г., РД-01-718/18.12.2020 г., РД-01-20/15.01.2021 г, РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от Заповеди с № № РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г., РД-01-718/18.12.2020 г., РД-01-20/15.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места минимум 3 месеца след края на проектните дейности.

проект
проект плакат